Η επίσκεψη στην Κίσαμο είναι μοναδική εμπειρία. Η γνωριμία με την επαρχία δεν έχει να κάνει μονάχα με το ζεστό και φωτεινό ήλιο, την κρυστάλλινη θάλασσα, τα φαράγγια, την παρθένα γη, την μεγάλη χρονική διάρκεια διακοπών σας στην περιοχή. Η γνωριμία με την επαρχία Κισάμου είναι ταυτόχρονα κι ένα ταξίδι στην μακραίωνη ιστορία της, τον πολιτισμό, την παράδοση, τα ήθη και έθιμα, την φιλόξενη ψυχή των ανθρώπων της....Όσοι δεν μπορείτε να το ζήσετε... απλά κάντε μια βόλτα στο ιστολόγιο αυτό και αφήστε την φαντασία σας να σας πάει εκεί που πρέπει...μην φοβάστε έχετε οδηγό.... τις ανεπανάληπτες φωτογραφίες του καταπληκτικού Ανυφαντή.

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΣΑΜΟΥ

.. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κισσάμου ύστερα από την υπ. αριθ. 13/2020(ΑΔΑ Ω24ΗΟΛΤΙ-4Θ8) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων και  κατεπειγουσών  αναγκών του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι που υλοποιείται στην Δημοτική Ενότητα Ιναχωρίου, για την εξής  ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει είναι Έλληνες πολίτες βάσει του άρ.12 του ν.3584/2007 και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (παρ.6 άρ.21 του ν.2190/1994 και παρ.5 άρ.9 ν.3174/2003).
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν και θα προσληφθούν.
Να μην έχουν κωλύματα του άρ.16 του ν.3584/2007.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ............


Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά: 
1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
4. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Ι.Χ.
5. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 , άρ.11 έως 17 και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής: α) ταχυδρομικώς στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κισσάμου (Δ/νση: Πολεμιστών 1941 ΤΚ 73400 Κίσσαμος Χανίων, τηλ: 2822340202) είτε β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: Koinofelisdkis@gmail.com από την Τρίτη 02/06/2020 έως και την Πέμπτη 11/06/2020.  Η αίτηση συμμετοχής και η υπεύθυνη δήλωση βρίσκονται ανηρτημένες στο σαϊτ του Δήμου Κισσάμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kissamos.gr. Αρμόδιος για την παραλαβή των αιτήσεων είναι ο υπάλληλος της επιχείρησης,  κ.Ανδρουλάκης Εμμανουήλ  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΑΛΚΗΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: