Η επίσκεψη στην Κίσαμο είναι μοναδική εμπειρία. Η γνωριμία με την επαρχία δεν έχει να κάνει μονάχα με το ζεστό και φωτεινό ήλιο, την κρυστάλλινη θάλασσα, τα φαράγγια, την παρθένα γη, την μεγάλη χρονική διάρκεια διακοπών σας στην περιοχή. Η γνωριμία με την επαρχία Κισάμου είναι ταυτόχρονα κι ένα ταξίδι στην μακραίωνη ιστορία της, τον πολιτισμό, την παράδοση, τα ήθη και έθιμα, την φιλόξενη ψυχή των ανθρώπων της....Όσοι δεν μπορείτε να το ζήσετε... απλά κάντε μια βόλτα στο ιστολόγιο αυτό και αφήστε την φαντασία σας να σας πάει εκεί που πρέπει...μην φοβάστε έχετε οδηγό.... τις ανεπανάληπτες φωτογραφίες του καταπληκτικού Ανυφαντή.

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Απόκτησε και ο δήμος μας  Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών, μιας και ήταν υποχρεωμένος βάσει του Ν.2307/1995 άρθρου 8
Μάλιστα στην τελευταία συνεδρίαση αποφασίστηκε και ποια μέλη θα την απαρτίζουν
Α) Πιτσιγαυδάκης Χαράλαμπος Πρόεδρος, Πρόεδρος της Επιτροπής.
Β) Παρτσαλάκης Αντώνιος, δημοτικός σύμβουλος, μέλος.
Γ) Ανουσάκης Γεώργιος, φορολογούμενος δημότης, μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
Α) Χριστουλάκης Κων/νος, δημοτικός σύμβουλος, μέλος.
Β) Σταθάκης Θεόδωρος, δημοτικός σύμβουλος, μέλος.
Γ) Χαιρετάκης Μιχάλης, φορολογούμενος δημότης, μέλος.
Για να καταλάβουμε ...κάθε δημότης δικαιούνται να ζητήσει την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το Δήμο (πρόστιμα-παράλογες χρεώσεις-αδικίες). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 Ν.2717/99 η προσφυγή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την κατά νόμο επίδοση της πράξης ή από τότε που αποδεδειγμένα  έλαβαν πλήρη γνώση αυτής. Με την κατάθεση της προσφυγής πρέπει να προσκομισθεί και παράβολο 25 ΕΥΡΩ για το παραδεκτό αυτής (άρθρο 277, παρ.1,2 α Ν.2717/99). Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε τη προσφυγή, υποχρεούται να τη διαβιβάσει αμέσως στην Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών. Αν η επιτροπή διαπιστώσει, βάση των στοιχείων ότι συντρέχουν λόγοι διαγραφής ή μειώσεως του ποσού που βεβαιώθηκε, συντάσσει σχετικό πρακτικό μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συζήτηση της υπόθεσης, το οποίο υπογράφεται από την επιτροπή, το γραμματέα και τον αιτούντα ή τον αντίκλητο αυτού και το οποίο διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Στην περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του ποσού που βεβαιώθηκε επί του οποίου υπολογίστηκαν & τα πρόστιμα ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 50% αυτού. Με την απόφαση αποδοχής του πρακτικού της Συμβιβαστικής Επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο, τελειώνει ο συμβιβασμός......

Δεν υπάρχουν σχόλια: